Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Hải Phòng

[TopB] Sở Xây dựng Hải Phòng công bố giá VLXD chính thức một số vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn Hải Phòng làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo/sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Hải Phòng.

Mục lục ẩn

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2020

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2020.

# Nội dung Địa bàn Năm Quý Tháng 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 I 1 tại đây tại đây
2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 I 2 tại đây tại đây
3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 I 3 tại đây tại đây
4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 II 4 tại đây tại đây
5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 II 5 tại đây tại đây
6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 II 6 tại đây tại đây
7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 III 7 tại đây tại đây
8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 III 8 tại đây tại đây
9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 III 9 tại đây tại đây
10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 IV 10 tại đây tại đây
11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 IV 11 tại đây tại đây
12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2020 IV 12 tại đây tại đây
Công bố giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng mới nhất
Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng tại Hải Phòng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2019

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2019.

# Nội dung Địa bàn Năm Quý Tháng 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 I 1 tại đây tại đây
2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 I 2 tại đây tại đây
3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 I 3 tại đây tại đây
4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 II 4 tại đây tại đây
5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 II 5 tại đây tại đây
6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 II 6 tại đây tại đây
7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 III 7 tại đây tại đây
8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 III 8 tại đây tại đây
9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 III 9 tại đây tại đây
10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 IV 10 tại đây tại đây
11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 IV 11 tại đây tại đây
12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2019 IV 12 tại đây tại đây
Công bố giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng mới nhất
Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng tại Hải Phòng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2018

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2018.

# Nội dung Địa bàn Năm Quý Tháng 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 I 1 tại đây tại đây
2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 I 2 tại đây tại đây
3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 I 3 tại đây tại đây
4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 II 4 tại đây tại đây
5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 II 5 tại đây tại đây
6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 II 6 tại đây tại đây
7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 III 7 tại đây tại đây
8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 III 8 tại đây tại đây
9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 III 9 tại đây tại đây
10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 IV 10 tại đây tại đây
11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 IV 11 tại đây tại đây
12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2018 IV 12 tại đây tại đây
Công bố giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng mới nhất
Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng tại Hải Phòng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2017

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2017.

# Nội dung Địa bàn Năm Quý Tháng 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 I 1 tại đây tại đây
2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 I 2 tại đây tại đây
3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 I 3 tại đây tại đây
4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 II 4 tại đây tại đây
5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 II 5 tại đây tại đây
6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 II 6 tại đây tại đây
7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 III 7 tại đây tại đây
8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 III 8 tại đây tại đây
9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 III 9 tại đây tại đây
10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 IV 10 tại đây tại đây
11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 IV 11 tại đây tại đây
12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2017 IV 12 tại đây tại đây
Công bố giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng mới nhất
Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng tại Hải Phòng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2016

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2016.

# Nội dung Địa bàn Năm Quý Tháng 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 I 1 tại đây tại đây
2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 I 2 tại đây tại đây
3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 I 3 tại đây tại đây
4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 II 4 tại đây tại đây
5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 II 5 tại đây tại đây
6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 II 6 tại đây tại đây
7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 III 7 tại đây tại đây
8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 III 8 tại đây tại đây
9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 III 9 tại đây tại đây
10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 IV 10 tại đây tại đây
11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 IV 11 tại đây tại đây
12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2016 IV 12 tại đây tại đây
Công bố giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng mới nhất
Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng tại Hải Phòng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2015

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2015.

# Nội dung Địa bàn Năm Quý Tháng 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 I 1 tại đây tại đây
2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 I 2 tại đây tại đây
3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 I 3 tại đây tại đây
4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 II 4 tại đây tại đây
5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 II 5 tại đây tại đây
6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 II 6 tại đây tại đây
7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 III 7 tại đây tại đây
8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 III 8 tại đây tại đây
9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 III 9 tại đây tại đây
10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 IV 10 tại đây tại đây
11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 IV 11 tại đây tại đây
12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hải Phòng 2015 IV 12 tại đây tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng các năm trước

Công bố giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng mới nhất
Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng tại Hải Phòng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2014

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2014

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2013

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2013

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2012

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2012

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2011

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2011

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2010

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2010

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2009

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2009

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2008

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2008

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2007

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2007

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2006

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2006

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2005

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2005

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2004

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2004

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2003

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2003

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2002

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2002

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng năm 2001

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2001

Giá Vật liệu xây dựng tại Hải Phòng từ năm 2000 trở về trước

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Phòng năm 2000

Ngoài ra, Giá vật liệu xây dựng tại Hải Phòng các năm trước 2000: 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990… sẽ được cập nhật khi có dữ liệu.

Những câu hỏi về Công bố Giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng

Công bố Giá vật liệu xây dựng (bao gồm cả trang trí nội thất) tại Hải Phòng theo nhóm các loại vật tư, vật liệu phổ biến trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Hải Phòng. Những nhóm vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến tại Hải Phòng được công bố có thể kể đến:

 • Cát, đá xây dựng
 • Sắt, thép xây dựng các loại
 • Xi măng
 • Vữa, vôi
 • Đất đồi san lấp mặt bằng
 • Ống cống bê tông
 • Vật liệu lợp (tôn)
 • Gạch xây không nung, gạch xây các loại
 • Gạch gốm ốp lát
 • Coffa
 • Nhựa đường, nhũ tương
 • Bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi)
 • Bê tông nhựa (Carboncor Asphalt)
 • Trụ đèn
 • Vải địa kỹ thuật
 • Rọ đá
 • Sơn, bột tả các loại
 • Tấm thạch cao
 • Ống nhựa, phụ kiện nước, thiết bị vệ sinh các loại
 • Dây, cáp điện; bóng đèn và phụ kiện đèn
 • Cửa nhôm, cửa sắt các loại
 • Kính xây dựng
 • Gỗ các loại
 • Màng phản quang
 • Hệ thống an toàn giao thông
 • Trụ, họng cứu hỏa, thiết bị PCCC
 • Cột mốc và đế mốc phục vụ cho công tác cắm mốc giới quy hoạch
 • Vật liệu và cấu kiện khác

Định kỳ công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) được các Sở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng, mà cụ thể tại địa bàn Hải Phòng là Sở Xây dựng Hải Phòng ban hành hàng năm theo Quý (quý I (1), quý II (2), quý III (3), và quý IV (4)). Có một số địa phương sẽ công bố theo Tháng (tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12).

Vì sao phải công bố giá vật liệu xây dựng tại Hải Phòng? Công bố giá VLXD tại Hải Phòng để làm gì? Mục đích của việc Công bố Giá VLXD trên địa bàn Hải Phòng (thường là chưa có Thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình tại Hải Phòng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác).

Theo đó, giá VLXD tại Hải Phòng trong công bố là giá sản phẩm đã được lưu hành phân phối trên thị trường Hải Phòng; được các đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng – trang trí nội thất tại Hải Phòng cung cấp; là cơ sở tham khảo trong quá trình xác định chi phí xây dựng công trình tại Hải Phòng.

Giá vật liệu xây dựng (VLXD) tại Hải Phòng có thể được công bố chi tiết riêng cho từng quận huyện tại Hải Phòng: Quận Đồ Sơn, Quận Dương Kinh, Quận Hải An, Quận Hồng Bàng, Quận Kiến An, Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền, Huyện An Dương, Huyện An Lão, Huyện Bạch Long Vĩ, Huyện Cát Hải, Huyện Kiến Thuỵ, Huyện Thủy Nguyên, Huyện Tiên Lãng, Huyện Vĩnh Bảo.

Cơ quan có thẩm quyền Công bố Giá VLXDSở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng của các tỉnh thành trên toàn quốc, cụ thể trên địa bàn Hải PhòngSở Xây dựng Hải Phòng.

Thông tin Sở Xây dựng Hải Phòng:

 • Website: https://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Search.aspx?Organization=SXD
 • Địa chỉ: 32 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng
 • Điện thoại: 0225.3842088
 • Fax: 0225.3823167
 • Email: [email protected] / [email protected]
 • Giá VLXD tại Hải Phòng được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại địa bàn Hải Phòng cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường tại Hải Phòng; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất kinh doanh.
 • Giá công bố của các loại vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến tại Hải Phòng là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Hải Phòng, KHÔNG có giá trị dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải được thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu tại Hải Phòng này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:
  • Cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
  • Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong bảng công bố giá VLXD tại Hải Phòng, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng đúng theo quy định của Luật Xây dựng mới nhất và các quy định hiện hành có liên quan.
  • Lưu ý phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Thông báo về Công bố Giá VLXD tại địa bàn Hải Phòng.
  • Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 • Và một số lưu ý cụ thể khác theo Thông báo về Công bố Giá VLXD tại địa bàn Hải Phòng.
guest
0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại nhu cầu của bạn!x
()
x
Scroll to Top