Duyệt mục: Mua sắm

Trung tâm thương mại (Shopping Center/Shopping Centre) hay Khu mua sắm (Shopping Arcade), Trung tâm mua sắm (Shopping Mall), Siêu thị (Supermarket)… gần đây.